Dane osobowe

W związku z pozyskiwaniem Państwa danych osobowych, zgodnie z:

- regulacjami rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27

kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych

osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy

95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.Urz. UE L 119 z 04.05.2016 z późn.

zm.) – dalej „RODO” – w trybie art. 13 ust. 1 RODO;

- regulacjami polskiego prawa powszechnie obowiązującego, w tym ustawą z dnia 30 maja

2014 r. o prawach konsumenta (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 134)

zapraszamy do zapoznania się z następującymi informacjami.

 

1. Administratorem Państwa danych osobowych jest firma White Inspirations Rafał Tomzik, NIP 764 215 17 21, ul. Krowoderskich Zuchów 16/28, adres do korespondencji:

ul. Zaułek 4G, 30-703 Kraków.

Kontakt możliwy także pod adresem e-mail biuro@whiteinspirations.pl

oraz pod numerem telefonu +48 606 600 622

 

2. Dane osobowe są przetwarzane w celach:

a. wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą lub podjęcia

działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy (także

w celu kontaktowania się z osobą, której dane dotyczą) – na podstawie art. 6 ust.

 

1 b) RODO;

b. wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze, tj.

obowiązków podatnika i płatnika podatków i innych należności

publicznoprawnych – na podstawie art. 6 ust. 1 c) RODO;

c. wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez

administratora, tj. dochodzenia roszczeń oraz obrony przed dochodzonymi

względem administratora roszczeniami – na podstawie art. 6 ust. 1 f) RODO.

 

3. Dane osobowe mogą być przetwarzane także na podstawie zgody osoby, której dane

dotyczą, o ile taka została wyrażona. W takim wypadku ma ona prawo do cofnięcia

zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania,

którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

 

4. Odbiorcami danych osobowych mogą być: podmioty współpracujące z administratorem

w zakresie jego działalności gospodarczej (obsługa księgowa, prawna, informatyczna),

podwykonawcy administratora, podmioty prowadzące działalność pocztową lub

kurierską, podmioty nabywające wierzytelności, banki i zakłady ubezpieczeń.

 

5. Dane osobowe będą przechowywane przez czas: > niezbędny do realizacji przez

administratora jego obowiązków prawnych, w szczególności względem organów

podatkowych; >> umożliwiający dochodzenie roszczeń lub obronę przed roszczeniami

skierowanymi przeciwko administratorowi.

 

6. Osoba, której dane dotyczą ma prawo do żądania od administratora dostępu do danych

osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub do

wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także do przenoszenia danych – za

wyjątkiem, gdy na przeszkodzie któremukolwiek z tych uprawnień stoi przepis prawa,

jak również do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

 

7. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, przy czym odmowa ich podania

skutkować będzie niemożnością zawarcia oraz wykonania umowy.

 

Masz pytania ?

Zadzwoń :

 

+48 606 600 622

 

odbiory@whiteinspirations.pl